Aanvragen

Aanvragen voedselpakket

 

Criteria Aanvragen/Evaluatie

Iedere aanvraag (en evaluatie) wordt getoetst aan de actuele toetsingscriteria vastgesteld in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (27 november 2021 – ingaande 1 januari 2022).

Voedselpakketten die door de voedselbank ter beschikking zijn gesteld zijn bedoeld als NOODHULP en als aanvulling op de wekelijkse boodschappen. Deze pakketten zijn bestemd voor mensen die voor kortere of langere tijd echt niet rond kunnen komen.

Bij de toekenning van de pakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding e.d., dus nadat vaste kosten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Per 17 september 2022 zijn de criteria verruimd als compensatie voor de stijging van de kosten van het levensonderhoud, de normbedragen zijn als volgt samengesteld:
Startbedrag per huishouden € 190,–
Bedrag per persoon € 110,–
Voorbeeld: Man, vrouw en 2 kinderen = basis € 190,– + € 440,– (4 x € 110,–) = € 630,–

Als uw besteedbaar bedrag*) of bedrag aan leefgeld minder is dan het voor u geldende normbedrag kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket.
*) ‘Besteedbaar bedrag’ is wat overblijft na aftrek van vaste lasten, aflossingen etc.

Het is de bedoeling dat er tevens wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog noodzakelijk is.

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van de cliënten. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor wordt gevraagd. Iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten is betrokken, kent de richtlijn en is verplicht tot geheimhouding.

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen, voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

 • Via uw bewindvoerder en/of hulpverlener.
 • Heeft u nog geen hulpverlener? Neem contact met ons via aanmelding@voedselbankalblasserdam.nl zodat wij u in contact kunnen brengen met een hulpverlener.

Spelregels

Aanmeldingsformulieren mogen niét door particulieren worden ingevuld, alleen door de voedselbank of een hulpverlenende instantie.

Hulpverlenende instanties bieden bij het aanvraagformulier kopieën aan van de benodigde stukken (zie aanmeldformulier). Ontvangt iemand leefgeld, dan is een leefgeldbewijs voldoende en hoeven geen andere gegevens te worden aangeleverd, tenzij van het leefgeld nog vaste lasten betaald moeten worden.

Toelichting voor de aanmeldende instantie

 • Gebruik het meest recente aanvraagformulier (om hiervan verzekerd te zijn gebruikt u de versie op de website).
 • Vul het formulier volledig en goed leesbaar in.
 • Als er bijvoorbeeld beslag op de zorgtoeslag is, vermeld dit dan. Het bedrag open laten betekent dat er telefonisch of per e-mail nadere inlichtingen worden opgevraagd; ook vertraagt dit de aanvraag.
 • Wanneer er schulden zijn, vermeld dan de daadwerkelijke aflossingsbedragen.
 • Van inwonende meerderjarige kinderen wordt een bijdrage verwacht, indien dit niet zo is, maak duidelijk waarom niet.
 • Vermeld duidelijk uw naam en contactgegevens, dit voorkomt dat we binnen uw organisatie op zoek moeten naar de hulpverlener van de cliënt.
 • Met ‘leefgeld’ doelen we op het bedrag per week (of maand) dat cliënt krijgt van kredietbank, bewindvoerder of andere schuldhulpverlener, daarbij worden alle vaste lasten en aflossingen dus al betaald en hoeft derhalve het inkomsten/uitgaven gedeelte niet ingevuld te worden.
  “Stuurt u een bewijs van de hoogte van het leefgeld van de laatste drie maanden mee, dit kunnen recente bankafschriften zijn of een uitdraai van de kredietbank”.

Weet waar u uw handtekening voor zet!

Helaas komt het voor dat we bij het navragen over een aanvraag tot de conclusie komen dat een formulier door de cliënt zelf is ingevuld en er ‘slechts een handtekening’ is gezet door de hulpverlener. Dit is nadrukkelijk NIET de bedoeling, wij vertrouwen erop dat de ingevulde bedragen door de hulpverlener gecontroleerd zijn en de werkelijkheid weergeven, alleen door een eerlijke voorstelling van zaken zijn wij in staat diegenen te ondersteunen die echt aan de criteria voldoen.
Bovendien wijzen wij in deze gevallen de aanvraag af en heeft de cliënt nog steeds niet de gewenste hulp.


Aanvraagformulier

Ingevulde formulieren met bijlagen kunnen per mail worden opgestuurd naar: aanmelding@voedselbankalblasserdam.nl.